تیم برنامه نویسی پاترا با استفاده از تکنولوژی دات نت و پیتون به نوشتن پروژه های برنامه نویسی می پردازد

Patra home page: http://www.patra-tm.web.officelive.com

B.S.S (Baran Sql Skin) : this python Module provides a new set of classes works similar to microsoft ADO.net but B.S.S is simplest than ADO.net.

CategoryHomepage

patra-tm (last edited 2014-04-19 03:10:29 by DaleAthanasias)

Unable to edit the page? See the FrontPage for instructions.